ยินดีความสำเร็จ บัณฑิตใหม่ป้ายแดง!!จบหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีสำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 อธิการปลื้ม ภูมิใจ จบ 39 ราย มีงานรองรับครบหมดทุกคน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมอาคารห้องปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำหรับปีการศึกษา 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพบาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 จำนวน 39 คน ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคน ซึ่งการสำเร็จการศึกษาในวันนี้ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตผู้เรียน และเป็นสิ่งที่สร้างความปิติยินดีให้กับบุคคลหลายฝ่าย ทั้งตัวผู้สำเร็จการศึกษา พ่อ แม่ ครอบครัว ตลอดจนอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มีการก่อตั้งและเปิดคณะพยาบาศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตรและให้การรับรองการเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลใหม่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการประชุม ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 และมีผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1 นี้ทั้งหมด 39 ราย โดยผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดนั้นได้รับการเรียกตัวเพื่อทำหน้าที่พยาบาลยังโรงพยาบาล สถานพยาบาล หน่วยงานราชการภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขครบทั้งหมดทุกคนเป็นที่เรียบร้อย