กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าต่อเนื่อง!!มอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์  จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน (ข้าวเปลือก)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยนางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  สหกรณ์นิคมวังพระธาตุ จำกัด จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต 2564 / 65

โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ในพิธีมอบเงินช่วยเหลือฯ ตามโครงการฯ ดังกล่าว โดยนายถาพร ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15,16  นายภูมิ เกลียวศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภาคเหนือตอนล่าง (ธกส.) นายวีระพงษ์ พูลทอง ประธานกรรมการสหกรณ์นิคม วังพระธาตุ จำกัด นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ผู้บริหารบริษัท สิงโตทอง อาร์ซีซีไร้ จำกัด และหัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งแก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร

จากการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตข้าวของสหกรณ์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ซื้อ–ขาย  ผลผลิตการเกษตรปีการผลิต 2564/65  ระหว่างสหกรณ์ กับ ผู้ประกอบการข้าว ในรูปแบบพันธสัญญาภายใต้กลไกตลาดนำการผลิตในรูปแบบกำแพงเพชรโมเดล ตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต 2564/65 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลาขับเคลื่อนโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2565  ถึงปี  2567 การรวบรวมผลผลิตข้าวของสหกรณ์ฯ  ในปีการผลิต 2564/65 มีการรวบรวมข้าวจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร ทั้งสิ้น 172 ราย ผลผลิต จำนวน 5,289 ตัน มูลค่า  39 ล้านบาท

โดยใช้เงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการรวบรวมผลผลิตข้าวตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต 2564 / 65 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขยายธุรกิจสหกรณ์ การสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในการร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์

อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการลดต้นทุน ในการขนส่งผลผลิตการเกษตรสหกรณ์จึงได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งให้แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต 2564/65  ตันละ 50 บาท 172 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 264,461.45 บาท

 

, , , , ,