กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะน้ำโจนสามัคคี!!รวมพลังของสตรี สร้างรายได้“กล้วยกวนตองแก้ว”

การแก้ปัญหาสินค้าวัตถุดิบที่มีปริมาณมากในท้องถิ่นให้เกิดรายได้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะน้ำโจนสามัคคี  รวมพลังของสตรีในหมู่บ้าน ใช้เวลาว่างจากการทำไร่ ทำนา แปรรูป กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า ผลไม้ตามฤดูกาล  สร้างรายได้เสริมสู่ชุมชน ในนาม “กล้วยกวนตองแก้ว”

ปัญหาวัตถุดิบที่มีปริมาณมากในท้องถิ่น เช่น กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า รวมทั้งผลไม้ตามฤดูกาล ที่มีปริมาณมากเกินความต้องการ ส่งผลกระทบให้มีราคาถูก  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะน้ำโจนสามัคคี ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ที่ 11 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  จึงเกิดการรวมตัวกันของสตรีในหมู่บ้าน ที่มีเวลาว่างจากการทำไร่ ทำนา มารวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มด้วยความคิดริเริ่มที่จะนำกล้วย มาแปรรูปมาเป็นอาหาร และคัดเลือก นางสาวรุ่งนภา ไหววิจิตร เป็นประธานกลุ่ม ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการความรู้ และงบประมาณจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร หน่วยงานต่างๆของภาครัฐ และการระดมทุนจากสมาชิกช่วยสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก

นางสาวรุ่งนภา ไหววิจิตร เป็นประธานกลุ่ม เล่าให้ฟังว่า  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะน้ำโจนสามัคคี จึงมีความคิดริเริ่มนำรูปลักษณ์ข้าวต้มมัด ที่มีการห่อและมัดเป็นกลีบ โดยใช้ใบตองและตอกมาห่อกล้วยกวน ให้รู้จักในนามกล้วยกวนตองแก้ว ปัจจุบันกลุ่มมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์จำนวนมาก และเคยประสบปัญหาภัยแล้งจนขาดแคลนกล้วยน้ำว้า ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต จึงระดมความคิดและสนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มปลูกกล้วยน้ำว้า ซึ่งทางกลุ่มมีการประกันราคากล้วยและรับซื้อตลอดทั้งปี เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะน้ำโจนสามัคคี เป็นกลุ่มที่มีความสนใจและตั้งใจรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจและร่วมกันทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพเกษตรกรโดยยึดมั่นอุทิศตนช่วยเหลือกลุ่มเพื่อนสมาชิก และสาธารณประโยชน์ด้วยความเสียสละ สร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ ชุมชนพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในท้องถิ่นให้สมาชิกของกลุ่มมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจนกลายเป็นที่ยอมรับและมาตรฐาน OTOP 5 ดาว มีรายได้ตลอดทั้งปี ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากพื้นที่

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น กล้วยกวนตองแก้ว ส้มโอทิพย์ชากังราว มะม่วงกวนตองแก้ว กระท้อนกวนตองแก้ว ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.35/2558) ได้รับเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งระดับ “Standard” และ Premium” ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอาหารและยา(อย.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร

ด้านนายนายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะน้ำโจนสามัคคี ดำเนินงานมายาวนานกว่า 20 ปี ที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนับสนุนให้กับเกษตรที่ว่างเว้นจากอาชีพหลัก มารวมกลุ่มกันเพื่อประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มเติมจากการประกอบอาชีพหลัก ให้มีรายได้ในการดำรงชีวิต นอกจากนี้ยังมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆไม่ผสมน้ำตาลพร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้สามารถสร้างจุดขาย และสร้างแรงจูงใจในการซื้อให้แก่ผู้บริโภค

 

, , ,