พช.กำแพงเพชร!!ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ

พัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยว

ที่ศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรม ตลาดโบราณนครชุม ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร   นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย โดยมีนางนางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

ทั้งนี้ ด้วยอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ชุมชนท่องเที่ยว Otop  นวัตวิถีให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้ มีการสร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

รวมถึงส่งเสริมตลาดด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชน และชุมชนท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2564 ที่ศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ตลาดโบราณนครชุม ต.นครชุม อ.เมือง จงกำแพงเพชร

, , ,