อบจ.กำแพงเพชร!!เดินหน้าบริหารจัดการขยะอันตราย ปีนี้ปริมาณสูงขึ้น

อบจ.กำแพงเพชร เดินหน้าบริหารจัดการขยะอันตราย ขยะมีพิษต่อเนื่อง ปีนี้ปริมาณขยะมากขึ้นกว่าเดิม 1.4 ตัน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  โดยได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายสุนทร  รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และ นายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร,สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร โดย นายวิชัย  พรกระแส  ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 84 แห่ง โดยนายกเทศมนตรี  นายกเทศบาลตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ 14 กันยายน 2564  โดย สิบเอก ดร.ณรงค์  อยู่ปาน  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับมอบหมายจากนายสุนทร รัตนากร ให้เป็นประธานเปิดโครงการ

การบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันดำเนินการบริหารจัดการขยะมีพิษ ของเสียอันตราย ที่ไม่มีสถานที่กำจัดทำลายได้ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจ้าง บริษัท เอ็นไง แคร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกำจัด บำบัด กากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ตามกระบวนการการทำลายตามขั้นตอนอย่างถูกวิธี สำหรับจุดรับขยะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดไว้ 2 จุด คือ ด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และที่องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร

โดยในวันนี้ ได้มีหน่วยงานต่าง ๆ นำขยะอันตราย ส่วนใหญ่เป็นหลอดไฟ  แบตเตอรี่ ต่าง ๆ บรรจุภัณฑ์ใส่สารเคมี รวมแล้วน้ำหนักกว่า 8.73 ตัน เทียบกับปีงบประมาณ 2563  มีน้ำหนักเพียง 7.27 ตัน นั่นหมายความว่าปริมาณขยะอันตราย ขยะมีพิษ มากขึ้นกว่าเดิม  แสดงให้เห็นว่าขยะมีพิษในจังหวัดกำแพงเพชรมีปริมาณมากขึ้นทุก ๆ ปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะหน่วยงานหลัก มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ คัดแยกขยะ และของเสีย ของอันตรายอย่างเป็นระบบ ตลอดจนทำลายได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตที่ดี บ้านเมืองสะอาด ปลอดภัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ของจังหวัดกำแพงเพชร ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีส่วนร่วมโดยการตรวจสอบ และแจ้งข้อมูลจำนวนปริมาณขยะ และของเสียอันตราย ที่อยู่ในความรับผิดชอบว่ามีจำนวนเท่าใด ส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการนำไปกำจัดทำลายอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

, , ,