เฉาก๊วยชากังราว มอบเงินล้าน!!มอบทุนการศึกษา เด็กดีวิถีเมืองชากังราว

บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด มอบทุนการศึกษาเด็กดีวิถีเมืองชากังราว จำนวนเงิน1,000,000บาท ดำเนินการโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

ที่ห้องประชุมซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ดร.เสริมวุฒิ   สุวรรณโรจน์  ประธานบริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด มอบทุนการศึกษาเด็กดีวิถีเมืองชากังราว จำนวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อจัดตั้งกองทุนนักเรียนดีมีคุณธรรม จ.กำแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร,ดร. ศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร,นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม  นายบุญช่วย   หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ,รับมอบ

ดร.เสริมวุฒิ   สุวรรณโรจน์  ประธานบริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด กล่าวว่าปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมศีลธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารไร้พรมแดน ปัญหาการขาดคุณธรรม ศีลธรรมของคนในสังคมยังส่งผลถึงเด็กเยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนต้องขาดความมั่นคงทางจิตใจจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา

บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ได้เห็นปัญหาดังกล่าว และมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ภายในจังหวัดกำแพงเพชรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา จำนวน  32 โรงเรียน และผ่านการประเมินจากบริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด จำนวน 28 โรงเรียน รอการประเมินจำนวน 4 โรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวนกว่า 20,000 คน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้การดำเนินงานของโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา

จึงสนับสนุนงบประมาณ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อจัดตั้งกองทุนนักเรียนดีมีคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรขึ้น    เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก เด็กที่มาจากครอบครัวยากจน และเป็นเด็กดี มีคุณธรรม เป็นนักเรียนผู้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม ศีลธรรม มีความกตัญญูกตเวที เป็นผู้นำทางด้านศาสนพิธี

, , ,