ส่งไม้ต่อ!!เสี่ย หนุ่ม นั่งเก้าอี้ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร

“เสี่ยแดง สรวิชย์” ครบวาระ..เลือกตั้งประธานสภาอุตฯ generation ใหม่ “เสี่ย หนุ่ม” ได้รับไว้วางใจนั่งเก้าอี้ สำคัญประธาน…บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร

นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 นายสาธิต ตันติสันติสม เลขาฯ   อ.ทรงวุฒิ จงมีความสุข ที่ปรึกษาฯได้รับมอบหมายร่วมดำเนินการประชุม กับคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ที่โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมืองกำแพงเพชร  การประชุมดำเนินไปตามระเบียบวาระรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 รายงานสรุปกิจกรรมประจำปี และเรื่องพิจารณา รวมถึงวาระสำคัญการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารวาระปี 2567 – 2569 แทนชุดเดิมที่ครบวาระลง

ซึ่งการดำเนินการเลือกตั้งที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้ที่มีอายุสูงที่สุดคือ นายธำรง อัศวสุธีรกุล (ที่ปรึกษา)ขึ้นทำหน้าที่ประธานชั่วคราวในการพิจารณาการเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร และหลังจากได้ขึ้นทำหน้าที่แล้วได้ชี้แจงขั้นตอนการเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมแทนคนเดิมที่ครบวาระ ซึ่งที่ประชุม นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ได้เสนอชื่อ นายชัชชนพล จิระธนะวัฒน์ บริษัท ธนะวัฒน์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด  ผลิตแป้งมันสำปะหลัง เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร และในที่ประชุมไม่มีเสนอชื่อท่านอื่นเข้าแข่งขัน นายชัชชนพล จิระธนะวัฒน์จึงได้การเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชรท่ามกลางความแสดงยินดีของชาวสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร

ในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร “เสี่ยหนุ่ม” นายชัชชนพล จิระธนะวัฒน์ ได้กล่าวขอบคุณกับคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมที่ได้ให้ความไว้วางใจตนในการดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรม ที่เป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของตนและครอบครัว เป็นหนึ่งในจังหวัดของประเทศ ก็จะได้ทำหน้าที่ ตามภารกิจของสภาอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของจังหวัดกำแพงเพชรไปสู่การแก้ไขได้รับการพัฒนาทุกภาคส่วน

ทั้งแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดกำพงเพชร รวมทั้งนำเสนอปัญหา  และแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมต่อภาครัฐบาล  อันจะนำสู่การกำหนดนโยบาย หรือการปับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆให้มีประสิทธิภาพ  และเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม  และเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดกำแพงเพชร

นอกจากนี้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรม ประสานความสัมพันธ์ระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ส่งเสริมการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว การศึกษาและส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการบริการสังคม การกีฬา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชร เป็นจังหวัดที่มีพืชเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ข้าว- อ้อย- มันสำปะหลัง-ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์-ยางพารา -ปาล์มน้ำมัน -กล้วยไข่ เป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่มีอยู่ในกำแพงเพชร เป็นอันดับต้นๆของประเทศ  จึงมี โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทยักษ์ใหญ่ โรงสี ลานมัน โรงงานน้ำตาล บ่อน้ำมัน สร้างเศรษฐกิจในปัจจุบันใกล้กับจังหวัดกำแพงเพชรนอกจากนี้ยังได้พูดคุยกันถึงธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม และเศรษกิจใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดกำแพงเพชร