เกษตรจังหวัดหนุน วิสาหกิจชุมชนข้าวธัญโอสถ 4!!การผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์

วิสาหกิจชุมชนข้าวธัญโอสถ 4 การผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์ และข้าวปลอดภัย จำหน่ายผู้บริโภคที่รักสุขภาพและมีความต้องการในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

“วิสาหกิจชุมชนข้าวธัญโอสถ 4” การผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์ และข้าวปลอดภัย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร นายสมาน รุนพงษ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนข้าวธัญโอสถ 4 พร้อมด้วยสมาชิกเป็นชาวบ้านที่รวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปให้ได้คุณภาพ และการรับรองมาตรฐานด้านอาหาร เพื่อจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน  เดิมทีสมาชิกในกลุ่มมีอาชีพหลักในการทำนาข้าว ได้แก่ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวมะลิแดง และข้าวเจ้าไม่ไวแสง โดยทางกลุ่มสามารถผลิตข้าวได้ผลผลิตสูง มีคุณภาพดี มีการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงตลาด เพื่อให้สามารถกระจายผลผลิตแปรรูปข้าวที่มีคุณภาพดี เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทานข้าวที่มีคุณภาพปลอดภัย

จากปัญหาเดิมด้านการปลูกข้าวแบบไร้ทิศทางต่างคนต่างทำ  ผลผลิตจะได้ราคาตกต่ำ ผลผลิตไม่มีคุณภาพ ไม่มีอำนาจในการต่อรองราคา และยังมีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ด้วย สภาพปัญหาดังกล่าวภาครัฐ โดยนายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และอีกหลายหน่วยงาน ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำและต้นทุนสูง มุ่งเน้นข้าวที่มีคุณภาพปลดภัย  สอดคล้องความต้องการของตลาดคนรักสุขภาพ

นายสมาน รุนพงษ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนข้าวธัญโอสถ 4 เล่าให้ฟังว่า เป็นกลุ่มปลูกข้าวแปลงใหญ่ของอำเภอทรายทองวัฒนา มีสมาชิก 34 ราย มีพื้นที่ปลูกข้าว จำนวน 141 ไร่ แต่สมาชิกในกลุ่มสามารถปลูกข้าวแบบอินทรีย์ได้ 8 ราย ช่องทางการจำหน่ายใช้สื่อออนไลน์ขาย  ราคากิโลกรัมละ 80 บาท หากสั่งซื้อตั้งแต่ 5 กิโลกรัมค่าขนส่งฟรี แต่ช่วงนี้ยอมรับว่า สถานการณ์ข้าวที่มีผลผลิตออกมามาก ขาดแรงงานในการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการขายออนไลน์ เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัย  เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ส่วนหนึ่งจะแบ่งแปรรูปบรรจุภัณฑ์ขายเอง และอีกส่วนหนึ่งจะนำส่งขายให้กับโรงสีข้าว

ด้านนายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวธัญโอสถ 4 เป็นทั้ง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.)อำเภอทรายทองวัฒนา และเป็นข้าวแปลงใหญ่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักด้วยกัน 4 ด้าน

ด้านที่ 1. จะต้องลดต้นทุนการผลิตข้าวลง

ด้านที่ 2. ต้องเพิ่มผลผลิตต่อไร่

ด้านที่ 3. ต้องได้รับมาตรฐาน GAP

ด้านที่ 4. การบริหารจัดการเชื่อมโยงตลาด

“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวธัญโอสถ 4”  จึงเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่นำนโยบายไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เริ่มตั้งแต่การผลิต การคัดเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ทำการปลูกแบบดำแบบประณีต เมื่อปลูกเสร็จ ได้ข้าวผลผลิตมีคุณภาพดีนำมาแปรรูปด้วยกลุ่มเอง โดยการสีเป็นข้าวสารเชื่อมโยงตลาดในการจำหน่ายสินค้า สำคัญที่สุดเป็นเพียงไม่กี่กลุ่มในจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้มาตรฐานออแกนิคไทยแลนด์ จึงถือว่าเป็นกลุ่มที่ประสบผลสำเร็จ เพียงแต่ว่าเรื่องของการตลาดนั้นยังมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มช่องทางการตลาด พยายามที่จะสร้างความแตกต่างของราคาข้าวมาตรฐานออแกนิคไทยแลนด์ ให้สูงกว่าราคาข้าวทั่วไป สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 08 7306 2279

, , , ,