ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 71 คน เยี่ยมชมการปฏิบัติงานโครงการเอส 1 โดยได้รับฟังการบรรยายภาพรวมการดำเนินงานด้านวิศวกรรมหลุมเจาะและการบำรุงรักษาหลุม จากตัวแทนแผนกบำรุงรักษาหลุม และภาพรวมกระบวนการผลิตปิโตรเลียม ณ สถานีผลิตลานกระบือ จากตัวแทนแผนกปฏิบัติการผลิตโครงการเอส 1 หลังจากนั้นได้เยี่ยมชม ศูนย์นิทรรศการปิยชาตินิทรรศ ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการ ปตท.สผ และฐานผลิตปิโตรเลียม ลานกระบือ-ดี ตามลำดับ

, , ,