รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร!!ติดตามขาณุโมเดล ปลูกข้าวพื้นนุ่ม กข 79

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ติดตามการดำเนินงานโครงการขาณุโมเดล ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพื้นนุ่มพันธุ์ กข 79

นายขจร  เราประเสริฐ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ร่วมประชุมและติดตามการดำเนินงานโครงการขาณุโมเดล ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพื้นนุ่มพันธุ์ กข 79 ณ เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร  และได้ให้ข้อเสนอแนะในการบูรณาการขับเคลื่อนทั้งภาครัฐและเอกชน

เพื่อดำเนินธุรกิจข้าวอย่างครบวงจรและยั่งยืน ตั้งแต่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน  การแปรรูปเพิ่มมูลค่า และการเชื่อมโยงตลาด (supply chain) และต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเพื่อความยั่งยืนและขยายผลต่อไป

โดยมีนายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ  เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  พร้อมด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี  นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี  นายกสมาคมชาวนาไทย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว GAP ร่วมกิจกรรม

, , , ,