โรงเรียนบึงทับแรตทำเก๋!!เปิดร้านกาแฟ สร้างอาชีพให้นักเรียน

โรงเรียนบึงทับแรตทำเก๋  เปิดMinimart& Coffee  สร้างทักษะสร้างรายได้นักเรียน นำเงินเป็นทุนการศึกษา และพื้นฐานที่จะนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตอีกด้วย

นายวีระวัฒน์ อ่วมสร้อย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 พร้อมคุณศุภจิตรา ทองฉวี ผู้จัดการแผนก โครงการเพื่อสังคม และ ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชรเขต 1 ได้ร่วมพิธีเปิดสหกรณ์ร้านกาแฟโรงเรียนบ้านบึงทับแรต อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำหมู่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้นายชโนภาส แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต เปิดเผยว่า เนื่องจากโรงเรียนบ้านบึงทับแรต นักเรียนส่วนใหญ่มีผู้ปกครองประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม การสร้างเสริมประสบการณ์ ให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียนมีโครงการจัดทำสวนเกษตร อยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อถึงคราวเก็บเกี่ยวผลผลิต เด็กนักเรียนก็จะนำสินค้าไปจำหน่ายยังชุมชน หมู่บ้านต่างๆ เพื่อเป็นรายได้ของตนเองและกองทุนเฉพาะกลุ่มสนใจ

จากประการดังกล่าว ตนเองจึงได้หารือหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ว่าจะทำอย่างไร ให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ทางวิชาการแล้วประสบการณ์ชีวิต การเปิดร้านค้าสหกรณ์และร้านกาแฟ จึงเป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งที่จะเป็นการฝึกประสบการณ์ให้นักเรียนเรียนรู้ในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียน และฝึกประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในการจำหน่ายเครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่นักเรียนตลอดจนผู้ปกครองที่สนใจสินค้า

จึงได้จัดตั้งร้านสหกรณ์ และร้านกาแฟขึ้น โดยได้รับงบประมาณจากบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด(มหาชน) ผ่านมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และรายได้นักเรียนโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์ School Bird จำนวน 180,000 บาทและงบประมาณเงินกู้จำนวน 140,000 บาท เพื่อจัดทำร้านค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้ชื่อ Btr Minimart& Coffee

ทั้งนี้ภายในร้านนอกจากจะเป็นการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคแล้ว ได้เปิดจำหน่าย กาแฟ เครื่องดื่ม ซึ่งมีกลุ่มนักเรียน ที่สนใจ เข้ามาร่วมฝึก อาชีพในการลงมือทำและจำหน่ายสินค้า รวมถึง นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วแต่ยังไม่มีงานทำ จึงเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับ คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

นอกจากจะมีร้านสหกรณ์แล้ว บริเวณโดยรอบโรงเรียนได้มีการจัดทำพื้นที่เกษตรอย่างครบวงจร ทั้งการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ รวมไป ถึงงานช่าง ที่มีวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียนได้มีทักษะ และเกิดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตอีกด้วย

, , , ,