อบจ.กำแพงเพชร!!บันทึกตกลง สนับสนุนงบประมาณส่วนราชการ

อบจ.กำแพงเพชร MOU หน่วยงานความมั่นคง ตำรวจ ปกครอง ด้านความปลอดภัย และความเข้มแข็งของชุมชน.

ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมชากังราว อบจ.กำแพงเพชร จัดให้มีพิธีบันทึกตกลงสนับสนุนงบประมาณส่วนราชการ โดยจาก อบจ.กำแพงเพชร กับหน่วยงานความมั่นคง ตำรวจ และปกครองจังหวัด ในการสร้างความเข้มแข็ง และความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

ฉบับแรกเป็นบันทึกตกลงในการดำเนินโครงการระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายสุนทร  รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในนามผู้ให้เงินอุดหนุน และตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร โดยพลตำรวจตรีระวีพรรษ  อมรมุนีพงศ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร บันทึกลงนามฉบับนี้เป็นการดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม และการกระทำผิดตามกฎหมายจราจรของตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบให้กับหน่วยการในสังกัด คือ สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร, สถานีตำรวจภูธรพรานกระต่าย, สถานีตำรวจภูธรขาณุวรลักษบี, สถานีตำรวจภูธรคลองขลุง, สถานีตำรวจภูธรไทรงาม, สถานีตำรวจภูธรปางศิลาทอง และสถานีตำรวจภูธรคลองลาน หน่วยงานละ 3 ชุด ติดตั้ง ณ สถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงในพื้นที่สถานีตำรวจ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 8,050,000 บาท อบจ.กำแพงเพชรอุดหนุนงบประมาณ 8,000,000 บาท เป็นงบของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร 50,000 บาท

ฉบับที่สองเป็นบันทึกตกลงรับเงินอุดหนุน ในการดำเนินโครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายสุนทร  รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายสุวิทย์  สันตติวงศ์ไชย  ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร  โดยดำเนินการจัดอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด, รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติด

การสนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และการบำบัดรักษายาเสพติด ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,080,000 บาท อบจ.สนับสนุนงบประมาณ 2,000,000 บาท งบประมาณร่วมสมทบจากที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้รับการจัดสรรจาก สำนักงาน ป.ป.ส. และกรมการปกครองสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร 80,000 บาท โดยมีนายชรินทร์  ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, นายณรงค์  แก้วแดง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, พตอ.สัณห์ คนสูง ผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ, พตท.บุญนพ  คำมูล สารวัตรฝ่ายอำนวยการ 4, นายสุทธิวิทย์  สายหยุด  ป้องกันจังหวัดกำแพงเพชร และนายศุภโชค  ภูสมตา  หัวหน้าสำนักงาน ศอ.ปส.จ.กำแพงเพชร ร่วมเซ็นเป็นพยาน

, , , ,