คณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค!!รับฟังสภาพปัญหา เยี่ยมชมโรงงานเฉาก๊วยชากังราว

คณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค รับฟังสภาพปัญหาและแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค ของจังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมชมโรงงานผลิตบริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด

คณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายไผ่ ลิกค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมาธิการฯ ร่วมจัดประชุมเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด บ้านบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

โดย คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร  ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจ และติดตามผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัด

นการนี้ คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค ร่วมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจ การดำเนินงาน และข้อเสนอแนะด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

รวมทั้ง รับฟังสภาพปัญหาและแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค ของจังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจนเยี่ยมชมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้า อุปโภคบริโภคของโรงงานผลิตบริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ด้วยความสนใจอีกด้วย/////สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

, , , ,