มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย!!ข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ให้แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบ เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของวงศ์ตระกูล

ที่ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 4 โณงพยาบาลกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ให้แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบ เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของวงศ์ตระกูล และเป็นเกียรติยศอันสูงสุดแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับพระราชทาน โดยมีนายแพทย์ปริญญา นาคปุณบุตร สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร, นายสุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโณงพยาบาลกำแพงเพชร  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข เข้าร่วมในพิธี

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายในวันนี้ว่า ในชีวิตข้าราชการนั้น การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นมงคลอย่างยิ่ง  เป็นเครื่องสรรเสริญและยืนยันได้ว่า  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ข้าราชการผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อย  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  มีความอุตสาหะ  ซื่อสัตย์  และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี และจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว

ได้มีส่วนช่วยให้งานราชการโดยรวม สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ข้าราชการทุกท่านที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายนี้ จึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรภาคภูมิใจ

นายแพทย์ปริญญา นาคปุณบุตร สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ในนามของข้าราชการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร   และผู้ที่ได้มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู้ว่าราชการ    จังหวัดกำแพงเพชร ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566  ให้แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ในวันนี้

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในสถานที่ ที่เหมาะสม

ทั้งนี้สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว ในราชกิจจานุเบกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ณ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ และจัดสรรให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรม ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 2 ราย และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวนทั้งสิ้น 38 ราย