โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร มอบทุนการศึกษา!!และสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัว

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร มอบทุนการศึกษา และสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่

ดร.อุดม ลีลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร มอบทุนการศึกษาในการสร้างขวัญและกำลังใจในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง เต็ม 100 คะแนน และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566  ท่านเสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ นักเรียนที่มีผลการสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และท่านสาธิต ตันติสันติสม คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ นักเรียนที่มีผลการสอบสูงสุด 30 ลำดับแรกของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จากนั้น ดร.อุดม ลีลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2567 เพื่อแจ้งข้อราชการ และพิจารณาให้ความเห็นชอบในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และการจัดกิจกรรมต่างๆโดยมีวาระในการประชุม ดังนี้

เรื่องแจ้งเพื่อทราบเรื่อง ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นเกียรติร่วมงานมหกรรมอุ่นไอรักตามรอยพ่ออย่างพอเพียง คู่เคียงเมืองคนดีศรีอนุบาล เปิดโลกวิชาการสู่มาตรฐานสากล เรื่อง เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ชุดใหม่   กลุ่มบริหารงานวิชาการ

เรื่อง ผลการแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566 – เรื่องผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) – เรื่องผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-Net)  – เรื่อง ผลการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 – เรื่อง กิจกรรมอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย ครั้งที่ 3 (22-23 กุมภาพันธ์ 2567   กลุ่มบริหารงานบุคคล – เรื่อง ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2567    กลุ่มบริหารงานทั่วไป – เรื่อง สรุปรายงานการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เรื่อง แจ้งแผนเสริมสร้างความปลอดภัย และแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 และต่อเนื่อง ปี 2567   วาระเพื่อพิจารณา – เรื่องการพิจารณาขอปรับปรุงประตูทางเข้าและรั้วโรงเรียน – เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและปรับภูมิทัศน์ – เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติทำฝ้าห้องเรียนพิเศษ MSP – เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะหมดวาระของกรรมการสถานศึกษาชุดนี้ ท่านมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือร่วมใจร่วมนำพัฒนานำพาโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ถึง 2 สมัย เป็นเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา และกราบนิมนต์ พระอาจารย์สมหมาย ฐานิสฺสโร เจ้าอาวาสวัดศรีมณีไพร กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ ให้โอวาท และให้พรคณะกรรมการทุกคน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จากนั้น ดร.อุดม ลีลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร พร้อมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียน จัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน ประกอบด้วย ท่านสุวรรณ ศุภกิจเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

พล.ต.ต ขัตติยะ อนันตวงค์ กรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านเนาวรัตน์ ยงยุทธวิชัย กรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ท่านปรีชา อ่ำเจริญ กรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ   โดยมี ครูลมัย มีขันหมาก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม ขอขอบพระคุณ ท่านมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำข้าวสารหอมมะลิ พร้อมสบู่มาดามเฮง มาแจกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน