ประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร!!พิจารณาเร่งด่วน สิทธิประโยชน์กรณีผู้ประกันตนทุพพลภาพ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร วาระที่สำคัญเพื่อพิจารณาสิทธิประโยชน์ กรณีผู้ประกันตนทุพพลภาพ

นายบุญช่วย หอมยามเย็น  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งมีอนุกรรมการ     เข้าร่วมประชุม ดังนี้ นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร นางสาววัยญา ยิ้มยวน แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวอำไพ ศรีเริงหล้าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพงเพชร นายสุนทร แก้ววิฬา    ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร นางธนพร ตั้งสกุล  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ       (ผู้แทน) จัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย   ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง นางอรทัย วัฒนศิริผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง นางศรีจันทรา ปานช้าง ผู้แทนฝ่ายเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

โดยมี นายสันติโชค  กุลเศษรฐ ประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเลขานุการ นายสรศักดิ์  คำเหลา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้

1 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 7-10 ปี 2565

2 สรุปผลการดำเนินงานภารกิจของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร

3 สรุปผลการดำเนินงานขยายความคุ้มแรงงานอาชีพอิสระเข้าสู่ระบบการประกันสังคม มาตรา 40 ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4 พิจารณาผู้ประกันตนยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ จำนวน 4 ราย

คลิ๊กเข้าชมสินค้า

 

, , ,