เกษตรกรรุ่นใหม่ไม่หวั่นปุ๋ยแพง!!นำวัสดุเกษตรหลายชนิด ทำปุ๋ยลดต้นทุน

จากที่รุ่นพ่อทำไร่อ้อยแบบเดิม มีหนี้สิน 30 กว่าล้าน รุ่นลูก Young  Smart  Farmer รับช่วงต่อ ทำปุ๋ยเองลดต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิง นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ลดรายจ่าย 3 ปีสามารถปลดหนี้ได้เกือบหมด

ทำไร่อ้อยอย่างไรไม่ไร้ทิศทางในยุคสินค้าข้าวของแพง ภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร กำลังเผชิญปัญหาวิกฤตค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น นายวชิราพงษ์  คุรุธรรมานนท์ บ้านเลขที่ 349 หมู่ที่ 7 บ้านบึงสำราญ ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร Young  Smart  Farmer (ไร่วชิราพงษ์) ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก พื้นที่ปลูกพืชสวนใหญ่เป็น อ้อย โดยเน้นการทำเกษตรแบบต้นทุนต่ำ มีการนำ “สรรพสิ่ง” ที่ประกอบด้วย วัสดุทางการเกษตรหลายๆชนิดมาหมักเพื่อเป็นส่วนปรับปรุงบำรุงดิน และเป็นปุ๋ยให้กับอ้อยอีกด้วย สามารถลดต้นทุนเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เข้ามาปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองเพื่อลดต้นทุน ลดใช้แรงงาน สะดวกต่อการทำงาน และเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน

ปัจจุบันใช้ที่บ้านเป็นศูนย์เครือข่าย ศพก.ภายใต้ชื่อ ศูนย์เรียนรู้การลดต้นทุนผลิตอ้อย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรที่สนใจเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิต เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรและหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้เครือข่าย Young  Smart  Farmer อำเภอทรายทองวัฒนา ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ใช้โดรนเพื่อการเกษตร ใช้เครื่องย่อยวัสดุที่นำมาปรับใช้เอง โซล่าเซลล์เพื่อลดต้นทุนพลังเชื้อเพลิง

นายวชิราพงษ์  คุรุธรรมานนท์ เล่าให้ฟังว่า จากเดิมรุ่นพ่อทำไร่อ้อยแบบเดิมซื้อทุกอย่าง เป็นหนี้กว่า 34 ล้าน เมื่อสืบทอดมาถึงรุ่นลูกจึงได้เข้าไปปรึกษากับเกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด ได้รับความรู้ต่างๆนำมาปฏิบัติ ปรับแนวคิดทำเกษตรใหม่การลดต้นทุน ผ่านไป 3 ปีใช้หนี้เกือบจะหมดแล้ว โดยในอดีตไม่เคยคิดว่าตนเองจะต้องมาทำไร่ ทำการเกษตรกรรมเป็นเกษตรกรเช่นทุกวันนี้ เพราะเรามีความรู้  มีการศึกษา ซึ่งสายการศึกษาที่เรียนมาก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำอาชีพเกษตรกรรม แต่เมื่อเวลาเปลี่ยน ความคิดก็เปลี่ยน เมื่อเราเลือกที่จะเดินเส้นทางนี้ เลือกที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมเลือกที่จะเป็นเกษตรกร  เราต้องทำให้เต็มที่เต็มความสามารถ และทำงานทุกอย่างอย่างมีความสุข  รักในสิ่งที่เราทำ ผลงานจะออกมาดี มีคุณภาพ ในปัจจุบันได้ยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัว และรู้สึกภาคภูมิใจ  ในอาชีพของตนเองเสมอ

พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรนำไปใช้ โดยเฉพะช่วงนี้ปุ๋ยมีราคาแพง กระสอบละ 1,600 บาท หากนำวัสดุเกษตรหลายชนิดมาทำเป็นปุ๋ยใช้เองลดรายจ่ายไปได้มากเลยทีเดียว ยกตัวอย่างไร่ของตนเอง ในพื้นที่ 500 ไร่ ซื้อปุ๋ยต้องใช้เงินประมาณ 1,800,000 บาท แต่ถ้าเป็นปุ๋ยทำเองจะอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาท คุณภาพถือว่าพืชเจริญเติบโตได้ดีไม่ต่างกับปุ๋ยเคมีที่ใช้ นอกจากปุ๋ยอัดเม็ดยังมีฮอร์โมนอีกด้วย ด้านพลังงานเชื้อเพลิงที่ราคาน้ำมันแพงต้องมีรายจ่ายสูง สิ้นเปลืองไปกับค่าน้ำมัน เปลี่ยนมาใช้พลังงานโซล่าเซลล์เข้ามาช่วยด้านการเกษตรช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก

ด้านนายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เพิ่มเติม พร้อมให้กำลังใจเกษตรกร เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่รู้จักวางแผน และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและใช้หลักการบริหารงานให้เป็น  สามารถสร้างผลผลิตได้มากกว่าผลผลิตโดยเฉลี่ยทั้งประเทศ  สามารถลดต้นทุนในการผลิต สร้างเทคโนโลยีใหม่  และการผลิตปุ๋ยใช้เอง สร้างรายได้  ผลกำไรได้เห็นเป็นรูปธรรม สามารถขยายผลไปยังเกษตรกรผู้อื่นให้สามารถนำไปใช้ในการลดต้นทุนการผลิตได้ และ ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการได้เป็นอย่างดี

นายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายที่จะให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตให้ได้ โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตปุ๋ยเคมีราคาขยับตัวสูงขึ้น แนวนโยบายในการส่งเสริมเกษตรกรหลักๆ จะต้องหาองค์ความรู้ที่จะลดต้นทุนการผลิตของเกษตรให้ได้มากที่สุด กรณี ไร่วชิราพงษ์ ถือว่าเป็นฟาร์มต้นแบบของจังหวัดกำแพงเพชร มีองค์ความรู้ที่โดดเด่น ในเรื่องของการนำสรรพสิ่ง ที่มีอยู่รอบสวนรอบนาเหลือใช้ทางการเกษตร มาทำปุ๋ยที่จะให้ทั้งทางดินทางชีวภาพ ปกติที่ผ่านมาไร่วชิราพงษ์ จะลงทุนค่าปุ๋ยรอบการผลิตประมาณ 1,800,000 บาท แต่พอมาปรับลดต้นทุนโดยนำวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เอง สามารถลดต้นทุนเหลือประมาณ 300,000 บาท เป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แปลงใหญ่ของอำเภอทรายทองวัฒนา และเป็น Young  Smart  Farmer ซึ่งต้องสนับสนุนให้เป็นเกษตรกรต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ 11 อำเภอต่อไป

 

, , , , , , ,