ดร.เสริมวุฒิ“เฉาก๊วยชากังราว”เริ่มก่อนที่แรก!!กศน.หวังให้นักศึกษา เป็นคนดี

ดร.เสริมวุฒิ “เฉาก๊วยชากังราว” เปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา กศน.หวังให้นักศึกษา เป็นคนดี กศน.อำเภอพรานกระต่าย เริ่มก่อนที่แรก

กศน.อำเภอพรานกระต่าย สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา กศน.อำเภอพรานกระต่าย โดยมี ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราว มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม  นำการศึกษาของ กศน. ในฐานะที่ตนเองเป็นผู้สนับสนุนและดำเนินการโครงการดังกล่าวหวังให้นักศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม ศีลธรรม โดยเฉพาะศีล 5 และศาสนพิธีต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย ได้กล่าวรายงานว่า โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา กศน.อำเภอพรานกระต่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังนักศึกษาให้รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม ศีลธรรม มีความกตัญญูกตเวที ต่อบิดามารดา ครู อาจารย์

ผู้มีพระคุณ และแผ่นดินเกิด และให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ศาสนา สามารถอาราธนาศีล 5 อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร กล่าวคำถวายทาน กล่าวคำกรวดน้ำอุทิศ ส่วนกุศลได้ถูกต้อง และให้เข้าใจความหมายของศีล 5 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์จำลอง หรือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคม แล้วเชื่อมโยงองค์ความรู้ศีล 5 เข้ากับกฎหมาย วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยได้ รวมทั้งนำไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน ตามวิถีชุมชนที่ตนเองอาศัยได้

ในการนี้มีนักศึกษา กศน. เข้าร่วมจาก 10 ตำบล จำนวน 82 คน และได้รับความร่วมมือ สนับสนุนสถานที่จากวัดกุฏิการาม และคณะวิทยาการจากโครงการของดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ มาดำเนินการให้อีกด้วย

, , , , ,