ยกระดับผลิตภัณฑ์กำแพงเพชร!!คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 จังหวัดกำแพงเพชร ยอดผลิตภัณฑ์ทะลุเป้าที่กำหนด

ที่ห้องลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 จังหวัดกำแพงเพชร  มีนางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ  คณะกรรมการดำเนินการคัดสรรฯ  คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองฯ  ผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทุกอำเภอ เข้าร่วมโครงการฯ โดยจังหวัดกำแพงเพชรมีผู้ประกอบการที่ผ่านการลงทะเบียนในระบบการลงทะเบียนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2557 – 31 มีนาคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 1,043 ราย

มีผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น 2,610 ผลิตภัณฑ์  ในการคัดสรรฯ ในครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดเป้าหมายจำนวนผลิตภัณฑ์การคัดสรรของจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 174 ผลิตภัณฑ์  ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร โดยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการรับสมัครผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรร  ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่ผ่านมา

ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการส่งผลิตภัณฑ์ร่วมคัดสรรเกินเป้าหมาย รวมจำนวน 178 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้

– ประเภทอาหาร จำนวน 49 ผลิตภัณฑ์

– ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน   2 ผลิตภัณฑ์

– ประเภทผ้าฯ จำนวน 33 ผลิตภัณฑ์

– ประเภทของใช้ฯ จำนวน 81 ผลิตภัณฑ์

– ประเภทสมุนไพรฯ จำนวน 13 ผลิตภัณฑ์

วันนี้จะดำเนินการคัดสรรระดับจังหวัด โดยคณะทำงานฯ ให้ค่าคะแนนส่วน ก และส่วน ข และส่งผลการคัดสรรฯ ให้กรมฯ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย เป็นนโยบายของคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานระดับสากล นอกจากจะพิจารณาในเรื่องของข้อมูลระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับ 1 – 5 ดาวแล้ว ยังต้องยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากกว่าการกระตุ้นการขายในระยะสั้นด้วย

โดยในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชร มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมูลค่าสูงขึ้น และเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคในระดับสากล พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ผลิตชุมชน/ผู้ประกอบการ เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาดอย่างต่อเนื่อง

, , ,