อบจ.กำแพงเพชร เดินหน้าสานต่อศาสตร์พระราชา!!สืบสานงานพ่อ สานต่อวันดินโลก

อบจ.กำแพงเพชร เดินหน้าสานต่อศาสตร์พระราชา จัดโครงการสืบสานงานพ่อ สานต่อวันดินโลก ณ แปลงโคก หนอง นา โมเดล อบจ.กำแพงเพชร

ที่แปลงโคก หนอง นา โมเดล ด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการ “สืบสานงานพ่อ สานต่อวันดินโลก” ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร, นายวิชัย  พรกระแสร์  ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร, นางธัญภา เปมานุลักษณ์  ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 18, ผู้แทนธนาคาร ธ.ก.ส. สาขากำแพงเพชร, นายสรายุทธ์ เพ็งวัน  รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน นักเรียน และสมาชิกเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม  มีนางสาวปาริชาติ  บริบูรณ์ ตัวแทนเครือข่ายโคก หนอง นา จังหวัดกำแพงเพชร  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ซึ่งก่อนเริ่มพิธีเปิดโครงการ ช่วงเวลา 08.00 น. ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 9 รูป ร่วมกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำหรับในวันดินโลก ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ที่พระองค์ทรงประสบความสำเร็จ ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาดินเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการใช้ทรัพยากรดินด้านความเสื่อมโทรมของดินที่เกิดจากสาเหตุธรรมชาติ เช่น ดินเปรี้ยว ดินเค็ม หรือบางแห่งไม่มีดินเลย ทรงมีพระราชดำริในการแก้ปัญหาฟื้นฟูอนุรักษ์ดินที่มีลักษณะเป็นธรรมชาติ เรียบง่าย เฉียบคม ซึ่งประชาชนของพระองค์สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

ทรงมีหลักการที่สำคัญ คือ เน้นการพัฒนาที่สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการพึ่งพาตนเอง ทรงใช้คำว่า “ระเบิดข้างใน” คือการทำให้ชุมชนเข้มแข็งก่อน จึงค่อยออกสู่สังคมภายนอก มิใช่การนำความเจริญรุ่งเรืองจากภายนอกเข้าไปสู่ชุมชนที่ยังไม่มีโอกาสรเตรียมตัว หรือตั้งรับ และขั้นตอนต่อไป คือ พัฒนาให้ประชาชนอยู่ในสังคมได้ตามสภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด โดยทรงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ให้ปวงชนชาวไทยได้นำมาปฏิบัติยึดใช้เป็นแนวทางตราบจนทุกวันนี้ การจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาดินมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้เรียนรู้ถึงวิธีการปรับปรุงบำรุงดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ จนสามารถนำกลับไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองได้ โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมจัดนิทรรศการ การแสดง และจำหน่ายสินค้าของสมาชิกเครือข่ายของแต่ละอำเภอ  กิจกรรมเอามื้อสามัคคี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้ความสำคัญกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำ และการใช้ดินในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการ โคก หนอง นา โมเดล  ซึ่งเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ส่งเสริมให้มีการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความว่า “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โคก หนอง นา โมเดล ตลอดมา

, , , , , ,