สร้างพื้นที่เรียนรู้ ชุมชนต้นแบบ!!ลงแขกมื้อใหญ่ โคกหนองนา โมเดล ของตำบลท่าขุนราม

ลงแขกมื้อใหญ่ โคกหนองนา โมเดล สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ การปลูกพืชผสมผสาน ขุดสระเลี้ยงปลา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำบล

นายบัณฑิต บัวชื่น เจ้าของโคกหนองนา โมเดล หมู่ที่ 12 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรม”ลงแขกมื้อใหญ่” ในเนื้อที่ 3 ไร่ เพื่อเป็นการร่วมแรงร่วมใจและให้กำลังใจ ซึ่งกันและกันของคนโคกหนองนาโดยการรวมกลุ่มเอาแรงพัฒนาโครงการโคก หนองนาให้เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ของโคกหนองนาโมเดล คือ  เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล” เป็นกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน และภาคเอกชนผ่านการพัฒนาและสนับสนุนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน

ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ การปลูกพืชผสมผสาน ขุดสระเลี้ยงปลา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในตำบลท่าขุนราม มีครัวเรือนต้นแบบเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 10 ครัวเรือน โดยวันนี้เรียกว่า”กิจกรรมการเอามื้อ “โดยทุกครัวเรือนจะมาทำงานเพื่อเอาแรงกัน เพื่อร่วมกันพัฒนา ช่วยเหลือซึ่งกัน จากนั้นก็จะวนไปเอาแรงมื้อใหญ่สมาชิกในกลุ่มโคกหนองนาในแปลงอื่นๆของตำบลท่าขุนราม ต่อไป ครัวเรือนละ 3 รอบ วันนี้มีสมาชิกในตำบลท่าขุนรามเข้ามาร่วมเอาแรงมื้อใหญ่จำนวนกว่า 30 คน

ในวันนี้ มีนายประจวบ ชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม นายประจวบ ทองเสน กำนันตำบลท่าขุนราม นายสมบุญ กันทะวงษ์ สารวัตรกำนัน นายลือชา ม่วงลาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 นายมงคล ศรีสุพจน์ ส.อบต.ท่าขุราม รวมทั้ง นางภัทรานิษฐ์ ภัทรานิติภูมิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  พัฒนากรประจำตำบลท่าขุนราม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง นางนปภา สุริยะลังกา และ น.ส.รภัณพัชร์ บุญสอน นักพัฒนาต้นแบบ พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

โคกหนองนาโมเดลนั้น เป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่น้อมนำ พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่นำมาผสมผสานกับเกษตรทฤษฎีใหม่ มาบริหารจัดการเรื่องดินและน้ำ ทางด้านการเกษตรที่ใช้พื้นที่ในหนึ่งแปลง แบ่งเป็นทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชผักสวนครัวให้เกษตรกรอยู่ได้

, ,