โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร!!รับมอบอุปกรณ์ดิจิทัล ใช้สำหรับในการจัดการเรียนการสอน

คุณสกลวรรณ ภู่ขจร หว่อง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร นางกมลวรรณ สิละบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบอุปกรณ์ดิจิทัลตามขอบเขตของงานโครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต Coding for Better Life

ใช้สำหรับในการจัดการเรียนการสอน Coding และ STEM Robotics  ในโครงการCoding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย  จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency : depa)