กกต.กำแพงเพชร!!ลงนาม MOU เสริมสร้างประชาธิปไตย

กกต.กำแพงเพชร ลงนาม MOU จำนวน 10 หน่วยงานเสริมสร้างประชาธิปไตย และรองการรับเลือกสว.เร็วนี้

ที่ห้องประชุมเยาวมาลย์ชั้น7 โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว ตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นประธานการลงนามเครือข่ายภาคี MOU จำนวน 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร,กกต. จังหวัดกำแพงเพชร,ปกครองจังหวัด,ท้องถิ่นจังหวัด,สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด,ศึกษาธิการจังหวัด,สาธารณสุขจังหวัด,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรและศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย

โดยมีผู้แทนเข้าร่วมเป็น 156 คน หลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและการเตรียมความพร้อมการเลือก ส.ว. แล้ว

นายชาธิป รุจนเสรี กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นการสร้างความร่วมมือ ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่จะร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งต้องยอมรับกันว่า หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พยามที่จะใช้กลไกทางประชาธิปไตยเป็นหลักในการทำงาน แต่ปัญหาที่ผ่านมาคือเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นส่วนหนึ่ง

ซึ่งทำให้กระทบต่อระบอบประชาธิปไตย เพราะยังมีในเรื่องของระบบหัวคะแนนกับการจัดการบางส่วน แต่แนวโน้มได้เห็นทิศทางทุกอย่างวันนี้เริ่มจะดีขึ้น อันเนื่องมาจากแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม ซึ่งจะเห็นได้จากการมีส่วนร่วมมากขึ้น ดังนั้นถือว่า การสร้างความเข้าใจในองค์ความรู้ที่ถูกต้อง จึงเป็นการสร้างความตระหนักของการสร้างพลเมืองดีเป็นพื้นฐานโดยการปลูกฝังอย่างเป็นระบบและก่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยเกิดขึ้นในทุกตำบลทั่วจังหวัด และประเทศ

ด้านนายคงยศ บุญรักษ์ ผอ.กกตกำแพงเพชร กล่าวเพิ่มเติมว่า เป้าหมายหลักในวันนี้คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยทั้ง 78 ตำบล ของจังหวัดกำแพงเพชร ให้มีความเข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้มีการประชุมวางแผนหรือสรุปการดำเนินงานอย่างน้อยไตรมาสละ1 ครั้ง

เพื่อกำหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำวันและพัฒนาต่อยอดขยายเครือข่ายพลเมืองสู่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทักษะของการเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์และสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย และที่สำคัญ คือการเตรียมความพร้อมการมีส่วนร่วมในการรองรับเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่จะไม่ถึงในเร็วๆนี้