ปกรณ์ชัยฟาร์ม นำระบบโรงเรือนอัจฉริยะมาใช้!!เพิ่มยอดการขายเห็ดนางฟ้า

ปกรณ์ชัยฟาร์ม จากเด็กหนุ่ม Young Smart Framer ที่ประสบผลความสำเร็จเพาะเห็ดนางฟ้าขาย ตลาดมีความต้องการ จากที่มีเพียง 2 โรงเรือน ขยายเป็น 8 โรงเรือน นอกจากนี้ยังได้มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อจำหน่ายในตลาดควบคู่กับการจำหน่ายดอกเห็ด

นายปกรณ์ชัย  ผาแดง หรือ แยม เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Framer ทำฟาร์มเพาะเห็ด “ปกรณ์ชัยฟาร์ม” เลขที่ 112 ม.7  ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบันได้มีการนำระบบโรงเรือนอัจฉริยะมาใช้ (Smart Farm) ในการควบคุมระบบน้ำ ระบบควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน โดยการติดตั้งระบบด้วยตนเอง และสามารถสั่งการผ่านแอพพลิเคชั่นในมือถือ ช่วยลดปัญหาด้านแรงงานและประหยัดเวลาในการทำงานลงไปได้มาก ส่วนเห็ดนางฟ้า ตลาดมีความต้องการ นอกจากนำไปประกอบอาหารแล้ว ยังสามารถนำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วย จึงเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้เป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียว

นายปกรณ์ชัย  ผาแดง หรือ แยม เปิดเผยว่า จากเดิมเพาะเห็ดอยู่เพียง 2 โรงเรือน ได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้ามาใช้ สามารถช่วยลดต้นทุน แรงงานไปได้เป็นอย่างมาก เมื่อตลาดมีความต้องการเห็ดเป็นอย่างมาก จึงได้ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีก 6 โรงเรือน เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมดำ และเห็ดขอน  ปัจจุบันมีทั้งหมด 8 โรงเรือนสามารถเก็บเห็ดส่งขายได้ทุกวัน

นอกจากนี้ยังได้มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ใช้ไอเย็นจากโรงเรือนส่งให้ผักเจริญเติบโตงอกงามดี  เพื่อจำหน่ายในตลาดควบคู่กับการจำหน่ายดอกเห็ด โดยการจำหน่ายจะนำไปส่งตลาด โดยผลิตภัณฑ์เห็ดทุกชนิดจากฟาร์มได้การรับรองมาตรฐานจีเอพี จากกรมวิชาการเกษตร เป็นเห็ดที่ปลอดภัยต่อสารเคมี ฟาร์มใช้สารชีวภัณฑ์ในขั้นตอนการดูแล ใส่ใจผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

จากแนวคิดในการลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาฟาร์มของตน โดยทำหัวเชื้อคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดมาทำหัวเชื้อด้วยตนเอง เพื่อไว้ใช้ในฟาร์ม มีข้อดีคือสามารถคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ของเรา ทำให้ลดต้นทุนในการซื้อหัวเชื้อเห็ด ที่ใช้ในการผลิตก้อนเชื้อเพาะเห็ดได้เป็นจำนวนมาก

การเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายนั้นไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อเราต้องการให้ทันโลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน จึงต้องหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากการหาความรู้จากแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตแล้ว ก็ยังมีการฝึกอบรมทั้งกับหน่วยงานราชการ หรือเอกชนที่เปิดโอกาสให้เข้าร่วมอบรม เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง มูลนิธิถ้ำกระบอก ในเรื่องการเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร การฝึกอบรมเกษตรกรปราดเปรื่อง ที่ใช้แผนการผลิตรายบุคคลนำมาใช้ปรับ และวางแผนเพื่อบริหารจัดการฟาร์ม การฝึกอบรมสร้างเครือข่ายกับเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อนำความรู้จากเครือข่ายมาช่วยในการพัฒนา และเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ ในโครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิต ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 และผลผลิตผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ที่ได้รับการรับรองมาตรเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

, , , , ,