กำแพงเพชรแถลงข่าว!!การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด

กำแพงเพชร-แถลงข่าว การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2022

ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานงานแถลงข่าว การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด “TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2022” ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยสมาชิก TO BE NUMBER ONE และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมแถลงข่าวในวันและเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร (ศอ.ปส.จ.กพ.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภท ชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คือ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ภายใต้ชื่อกิจกรรม “TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2022” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับแหล่งอบายมุขและสิ่งเสพติด

โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชร ได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “TO BE NUMBER ONE” เพื่อมอบให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรม “TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2022” ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดกำแพงเพชรได้กำหนดจัดงานแถลงข่าว ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกำแพงเพชร

, , ,