นำร่อง ขาณุโมเดล!!ผลิตข้าวสารพื้นนุ่มทุ่งขาณุฯ

ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวกำแพงเพชร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) ระหว่าง กลุ่มเกษตรกร GAP ขาณุวรลักษบุรี โครงการขาณุโมเดล โดยสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กับ ภาคีพันธมิตรโรงสี สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) ระหว่าง กลุ่มเกษตรกร GAP ขาณุวรลักษบุรี โครงการขาณุโมเดล โดยสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กับ ภาคีพันธมิตรโรงสี สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

นางพรพรรณ บุสสกร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวกำแพงเพชร กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง กลุ่มเกษตรกร GAP ขาณุวรลักษบุรี โครงการขาณุโมเดล สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

นายฉัตรชัย มาฉาย ประธานโครงการขาณุโมเดล กับ ภาคีพันธมิตรโรงสีสมาคม ชาวนาและเกษตรกรไทย นายวินิจ เลาห์ทวีกิจรุ่งเรือง ผู้จัดการ หจก. ต.ทวีรุ่งเรือง (1992) จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ และตลาดรับซื้อ ในรูปแบบภาคีพันธมิตร เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดทั้งสองฝ่าย โดยมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันที่จะดำเนินการดังนี้

1.กลุ่มเกษตรกร GAP ขาณุวรลักษบุรี โครงการขาณุโมเดส รวมกลุ่มธุรกิจชุมชนผลิตข้าวเปลือกคุณภาพและเป็นผู้ผลิตข้าวสารพื้นนุ่มทุ่งขาณุฯ เพื่อจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ภายใต้แนวคิด “คนกำแพง กินข้าวกำแพง”

2.หจก.ต.ทวีรุ่งเรือง (1992) จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้วางแผนการผลิตข้าวสาร ตามปริมาณที่กลุ่มกำหนด โดยนำข้าวเปลือกที่รับชื่อจากกลุ่มเกษตรกร GAP ขาณวรลักษบุรี เป็นข้าวสีแปรรูปพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่โรงสีสนับสนุน ภายใต้แบรนด์ของขาณุโมเดล

3.สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย จะส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกร GAP ขาณุวรลักษบุรี ดำเนินการปลูกข้าวให้ได้คุณภาพ เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทางธุรกิจ การรักษาเสถียรภาพราคาข้าวตามยุทธศาสตร์ตลัสเตอร์ข้าวของสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเป็นการสร้างอัตลักษณ์ในรสชาติ ข้าวที่ปลูกในท้องถิ่น ให้เป็นของดีประจำจังหวัดสืบไป

4.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กรมการข้าว พัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวพื้นนุ่ม กข 79 ประกอบด้วย การจัดทำเวทีชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79 ขั้นพันธุ์ขยาย 179.657 ตัน

ถ่ายทอดความรู้วิชาการด้านข้าว ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม วิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ และจัดประชุมเชื่อมโยงการตลาดร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกร GAP ขาณุโมเดล สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และหน่วยงานภาคีต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นชุมชนที่มีระบบการผลิตและการบริการครบวงจร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ทำขึ้นสองฉบับ โดยมีข้อมูลถูกต้องตรงกัน จึงได้สงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานร่วมกัน

, , ,