ลานกระบือไม่ทิ้งกัน!!นำถุงยังชีพ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

ลานกระบือไม่ทิ้งกัน นำถุงยังชีพ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ได้รับผลกระทบ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19

ายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอลานกระบือ พร้อมด้วยนายรังสรรค์ จูด้วง นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร และผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลลานกระบือ ได้นำสิ่งของถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย  ไข่ไก่ ไปมอบให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลลานกระบือ  ตามโครงการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19 ช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ให้สามารถดำรงชีพเป็นปกติสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยทางอำเภอลานกระบือได้จัดถุงยังชีพและสิ่งของต่างๆสำหรับการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มอบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้

โดยจะกระจายมอบครบทุกหมู่บ้านในเขตอำเภอลานกระบือ  โดยในวันนี้ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือต่างกล่าวขอบคุณ นายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอลานกระบือ หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

, , ,