ปตท.สผ.!!สืบสานประเพณี ทำบุญ ถวายเทียนพรรษา

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อร่วมส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาเพื่อร่วมส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณวีระวัฒน์ อ่วมสร้อย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผลิต ปตท.สผ. โครงการเอส 1 เป็นประธานในพิธี  และได้รับเกียรติจาก คุณสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการวัด และสำนักสงฆ์ในพื้นที่ตำบลลานกระบือ และตำบลโนนพลวงร่วมในพิธี

พิธีทำบุญ และถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และหลอดไฟนีออน วัดและสำนักสงฆ์ในพื้นที่ตำบลลานกระบือ ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นกิจกรรมที่ ปตท.สผ. โครงการเอส 1 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยของชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ในปีนี้ ปตท.สผ. โครงการเอส 1 จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อเทียนพรรษา จำนวน 15 คู่ ผ้าอาบน้ำฝน จำนวน 135 ผืน และหลอดไฟนีออน จำนวน 20 กล่อง พร้อมด้วยงบประมาณร่วมทำบุญ วัดละ 5,000บาท  แก่วัดและสำนักสงฆ์ในพื้นที่ตำบลลานกระบือและตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 8 แห่ง และวัดในพื้นที่ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 7 แห่ง รวมเป็นเงิน 127,600 บาท และเงินสมทบร่วมทำบุญจาก ผู้บริหาร พนักงาน และ ผู้รับเหมา 24,545 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152,145 บาท/////สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

, , , ,