เกษตรกำแพงเพชร!!ขอเชิญชวนเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้

เกษตรกำแพงเพชร ขอเชิญชวนเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้  เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิ์ รับโอกาสและการช่วยเหลือจากภาครัฐ

นายธนดล   วงษ์ขันธ์   เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นหน่วยดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 11 อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน.92,364.ครัวเรือน  โดยในปี 2566 มีเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเกษตร จำนวน ..78,132.     ครัวเรือน คิดเป็นร้อย 85

นายธนดล  กล่าวต่อไปว่าในปี 2567 สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้เกษตรกรทุกรายที่ทำการเกษตรในกลุ่มผู้ปลูกพืชทุกชนิด  การทำไร่นาสวนผสม และการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ มาแจ้งปรับปรุงกิจกรรมการเกษตรตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน โดยเกษตรกรที่ทำการปลูกพืชล้มลุก เช่น ข้าว มันสำปะหลัง  อ้อยโรงงาน พืชผัก  แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทุกครั้งหลังการเพาะปลูก 15 วัน ไม้ผลและไม้ยืนต้น หลังการปลูก 30 วัน หากยังยืนต้นให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลทุกปีตามรอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

โดยสามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หรือเกษตรกรสามารถดำเนินการด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผ่านระบบ e – Form ที่เว็บไซต์ https://efarmer.doae.go.thและแอปพิเคชั่น Farmbook   การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง มีประโยชน์โดยตรงต่อทั้งตัวเกษตรกรเอง และภาครัฐ โดยเฉพาะเกษตรกร

นอกจากจะสามารถนำข้อมูลไปวางแผนทำการเกษตรในฤดูกาลถัดไปแล้ว ยังมีสิทธิ์การเข้าถึงสวัสดิการด้านการเกษตร เช่นการได้รับความช่วยเหลือภัยพิบัติด้านพืช การเข้าร่วมประกันพืชผลซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการหรือมาตรการนั้นๆ การเข้าร่วมโครงการมาตรการภาครัฐอื่นๆและการพัฒนาความรู้และทักษะด้านอาชีพส่วนภาครัฐก็สามารถนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนาการเกษตร การจัดการด้านการผลิตและการตลาด การส่งเสริม และสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอที่ใก้ลบ้าน หรือที่กลุ่มยุทธศาตร์และสารสนเทศ  สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร 055-716858